Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 33Łącznie: 56995

UWAGA - Konkurs fotograficzny dla uczniów SP i Gimnazjum

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym pt. „Zamień komputer na aparat – utrwal Miejsca Pamięci Narodowej – miejsca związane z ważnym wydarzeniem historycznym w Gminie Mrocza”

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

 

Celem jest propagowanie wśród młodzieży szkolnej edukacji historycznej – poznawania lokalnego patriotyzmu (miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami z historii Regionu, Gminy) w zamian za rezygnację z nadmiernego korzystania z komputera (spędzania kilkunastu godzin dziennie na grach, zabawach komputerowych, które w ostateczności są przyczyną różnego rodzaju uzależnień). Celem jest także promocja Miasta i Gminy Mrocza poprzez ukazywanie jej walorów historycznych w połączeniu niewątpliwie z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi.

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. F. Borzycha /ul. Kościuszki 58, 89-115 Mrocza, tel.: (52) 385 64 08, www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net/, przy współudziale Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki Uzależnień w Mroczy oraz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.
 2. Konkurs jest adresowany do wszystkich fotografujących uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych i Gimnazjum znajdujących się w Gminie Mrocza. Uczniowie, jako osoby niepełnoletnie mają obowiązek dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (zał. 2). Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w konkursie oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 i 7 (zał. 1 i zał. 3).
 3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nigdy wcześniej nie zostały opublikowane, jak również nie brały udziału w żadnym konkursie.
 4. Zdjęcia nie mogą być poddane obróbce w programach graficznych.
 5. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie z opisem miejsca. 
 6. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
  - liczba opracowanych obiektów,
  - niepowtarzalność tematu,
  - świadomość kadru,
  - rys historyczny miejsca pamięci, miejsca upamiętniającego ważne wydarzenie historyczne związane z Gminą Mrocza (wartość historyczna),
  - walory techniczne pracy.
 7. Prace należy nadsyłać na adres TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny” lub złożyć osobiście w siedzibie Koła przy ul. Kościuszki 58 w Mroczy.
  Do koperty należy włożyć:
  - Płytę CD ze zdjęciami w wersji elektronicznej w formacie JPG, w rozdzielczości, co najmniej 300 dpi, na płycie powinno znajdować się imię i nazwisko autora fotografii, adres i data urodzenia autora zdjęć, tytuł zdjęć z podaniem miejscowości - miejsca, w której wykonano zdjęcia oraz dane szkoły, klasa.
  Dodatkowo należy dołączyć na karcie rys historyczny miejsca pamięci, miejsca upamiętniającego ważne wydarzenie historyczne związane z Gminą Mrocza;
  - Podpisane oświadczenia (zał. 1-4).
 8. Osoba wykonująca zdjęcie bierze na siebie odpowiedzialność za zgodę osoby znajdującej się na nim (zał. 3).
 9. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Będą one wykorzystane do planowanego wydania albumu pt. „Miejsca Pamięci Narodowej w Gminie Mrocza”.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie do 5 września 2014 r.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.09.2014r., podczas posiedzenia Zarządu Koła. Jeśli Koło zdobędzie środki zewnętrzne powstanie wystawa, która będzie miała swoją odsłonę w dniu 5 stycznia 2015r. podczas uroczystości 96.  Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 13. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
  - klasy IV-VI SP,
  - klasy I-III Gimnazjum.
 14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o werdykcie jury.
 15. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można będzie obejrzeć podczas wystawy zorganizowanej przez mroteckie Koło TPPW. 
 16. Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystanie przez mroteckie Koło TPPW na wszelkich polach eksploatacji.
  Uczestnik konkursu wyraża nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystanie zgłoszonych do konkursu fotografii we wszystkich mediach i na wszelkich znanych w chwili zgłaszania fotografii do konkursu polach eksploatacji, na terytorium całego świata, bez żadnych ograniczeń, co do natury ich wykorzystania (fotografie mogą być łączone z innymi fotografiami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane), w tym także do celów promocyjno-reklamowych. Zdjęcia mogą być pokazywane na wystawach w plenerze i w pomieszczeniach zamkniętych.
  Uczestnicy konkursu zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora konkursu z tytułu wykorzystania przez niego prac konkursowych nadesłanych wraz ze zgłoszeniem konkursowym. 
 17. Organizatorzy przewidują  nagrody rzeczowe.
 18. Nagrody zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu w dniu 17.09.2014r., a w przypadku nieobecności laureata będą do odbioru w siedzibie Koła przy ul. Kościuszki 58 w Mroczy w terminie 10 dni od momentu ogłoszenia wyników, które ogłoszone będzie na stronie internetowej Koła: www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 
 20. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 21. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 
 22. Szczegółowych informacji udziela mjr rez. Jarosław Odrobiński, Prezes Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. F. Borzycha, nr tel.: (52) 385 64 08.
Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com