Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 33Łącznie: 67149

Statut

§ 49

 1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.
 2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 50


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1) uchwalanie planów pracy, zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi władz naczelnych i Oddziałów Towarzystwa, 
2) wybór władz Koła oraz delegatów na Walny Zjazd Oddziału, 
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła, 
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Koła, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła, 
5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Oddziału i Koła oraz przez członków Koła.


§ 51

 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Koła, a z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Oddziału i zaproszeni goście.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła, a w drugim terminie - bez względu na liczbą obecnych członków Koła.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła, Zarząd Koła zawiadamia członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 52

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Koła z własnej inicjatywy oraz na wniosek:
  1) Zarządu Oddziału,
  2) Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3) Komisji Rewizyjnej Koła,
  4) 1/3 liczby członków Kola. Wniosek Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła oraz członków Koła powinien określać sprawy, które ma rozpatrzyć Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd Koła


§ 53

 1. Zarząd Koła składa się z 3-5 osób.
 2. Zarząd konstytuuje się wybierając prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Zebrania Zarządu Koła powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 54


Do uprawnień i obowiązków Zarządu Koła należy:

1) reprezentowanie Koła i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie, 
2) kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi władz naczelnych i oddziałowych Towarzystwa,
3) uchwalenie projektów rocznych planów działalności merytorycznej oraz składanie Zarządowi Oddziału okresowych sprawozdań z tej działalności, 
4) przyjmowanie członków.


Komisja Rewizyjna Koła


§ 55

 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. W Kołach, w których nie są powołane Komisje Rewizyjne, czynności wymienione w paragrafie 56 dokonuje Komisja Rewizyjna Oddziału lub Walne Zebranie Koła.

§ 56

 1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Koła należy:
  1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności gospodarności i dyscypliny finansowej,
  2) występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa,
  3) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie na Walnym Zebraniu Członków Koła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła,
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła lub jego zastępca bierze udział w zebraniach Zarządu Koła z głosem doradczym.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com