Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 31Łącznie: 67147

Statut

§ 43

 1. W Zjeździe Delegatów Oddziału udział biorą:
  1) z głosem stanowiącym - delegaci kół w liczbie 1 delegat na 10 członków zwyczajnych Koła oraz przedstawiciele członków wspierających (zbiorowych),
  2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz oddziału, o ile nie zostali wybrani delegatami, przedstawiciele władz Towarzystwa oraz zaproszeni goście,
 2. Uchwały Oddziału Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych delegatów.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Zarząd Oddziału zawiadamia delegatów pisemnie, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

§ 44

 1. Zarząd Oddziału w składzie 7-13 osób zostaje wybrany na Walnym Zjeździe Oddziału na okres 4 lat.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

§ 45

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 
1) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,
2) reprezentowanie Oddziału i realizowanie celów Towarzystwa na swoim terenie, 
3) uchwalanie planów działalności Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4) zwoływanie Walnych Zjazdów Oddziałów,
5) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa,
6) uchylanie uchwał zebrań członków Kół, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych i Oddziałów Towarzystwa, 
7) odwoływanie członków Zarządów Kół, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych i Oddziałów Towarzystwa. W przypadku zawieszenie Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła, składający się z 3 członków Towarzystwa, którzy sprawują funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu Koła, 
8) powoływanie, koordynacja i kontrola pracy Kół, 
9) zwoływanie nadzwyczajnych zebrań członków Kół, 
10) przyjmowanie na członków wspierających.


§ 46


Walny Zjazd Oddziału wybiera Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków, która raz w roku dokonuje kontroli całokształtu działalności Oddziału.


Rozdział VI
Koła


§ 47

 1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną.
 2. Koła powołuje Zarząd Oddziału względnie Zarząd Główny na obszarach nieobjętych działalnością Oddziału.
 3. Koła miejskie, gminne, osiedlowe, dzielnicowe, zakładowe i szkolne powstają za zgodą Zarządu Oddziału.
 4. Do powołania Koła wymagana jest liczba, co najmniej pięciu członków.
 5. Klub działa na zasadach ogólnych przewidzianych statutem dla Kół.

§ 48

 1. Władzami Koła są:
  1) Walne zebranie Członków Koła,
  2) Zarząd Koła,
  3) Komisja Rewizyjna Koła.
 2. Kadencja władz Koła trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały zebrania Członków Koła.
 3. W razie ustąpienia członka władzy Koła w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptowania innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków tej władzy.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com