Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 26Łącznie: 67142

Statut

Główna Komisja Rewizyjna


§ 36


Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres 4 lat i składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.


§ 37

 1. Do uprawnień i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,
  2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa,
  3) składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  4) występowanie do Zarządu Głównego o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w przypadkach szczególnej wagi,
  5) czuwanie nad należytym funkcjonowaniem komisji rewizyjnych oddziałów i kół.
 2. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca bierze udział w zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 38


Przed Krajowym Zjazdem Delegatów Zarząd Główny przedstawia Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie wraz z dokumentami.


Rozdział V
Oddziały Towarzystwa


§ 39

 1. Zarząd Główny powołuje oddziały, koła i kluby.
 2. Obszar działalności oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.
 3. Do powołania oddziału wymagana jest liczba, co najmniej trzech kół.

§ 40

 1. Władzami oddziału są:
  1) Walny Zjazd Delegatów,
  2) Zarząd Oddziału,
  3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały oddziału terenowego zjazdu delegatów.
 3. W razie ustąpienia członka władzy oddziału w czasie trwania kadencji władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby władzy.


Walny Zjazd Delegatów


§ 41

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walny Zjazd Delegatów.
 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 42


Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów oddziału należy:

1) uchwalanie programu działalności oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) dokonanie wyboru Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze naczelne i wojewódzkie Towarzystwa oraz przez delegatów,
6) uchwalanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów,
7) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zjazdu.

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com