Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 20Łącznie: 67136

Statut

§ 29

  1. W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą: 
    1) z głosem stanowiącym delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół lub Oddziałów wg klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny oraz przedstawiciele prawnych członków wspierających, 
    2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz naczelnych, o ile nie zostali wybrani delegatami. 
  2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów - w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby delegatów, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych delegatów, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§ 30


Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalenie programu działania Towarzystwa,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez władze naczelne Towarzystwa, oddziały terenowe i delegatów,
6) rozpatrywanie odwołań członków do uchwał Zarządu Głównego w przedmiocie skreśleń oraz od kar nałożonych przez Zarząd Główny w przypadku sporu powstałego między członkami na tle działalności Towarzystwa,
7) nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
8) uchwalanie zmian statutu,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.


Zarząd Główny


§ 31


Zarząd Główny składa się z 31 - 45 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.


§ 32


Członkowie Zarządu Głównego wybierają ze swego grona zwykłą większością głosów Prezydium składające się z 7 – 9 członków, spośród których wybrani zostaną prezes, 2 lub 3 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.


§ 33


Do uprawnień i obowiązków Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi Krajowego Zjazdu,
3) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów,
4) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie kół i oddziałów,
5) realizowanie uchwał Zjazdu,
6) ustalanie regulaminów,
7) rozpatrywanie sporów między członkami, powstającymi na tle działalności w Towarzystwie,
8) uchylanie uchwał walnych zebrań członków bądź zjazdów delegatów oddziałów wojewódzkich, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz Towarzystwa,
9) odwoływanie członków Zarządu Głównego i członków zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,
10) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,
11) występowanie z wnioskami o nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
12) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich i określania ich wysokości,
13) przyjmowanie członków wspierających.


§ 34

  1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
  2. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
  3. Prezydium zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 35


Zarząd Główny może upoważnić Prezydium do załatwiania spraw będących w kompetencjach Zarządu Głównego.

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com