Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 94Łącznie: 77158

Statut

§ 21

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
  1) udziału w pracach Towarzystwa, 
  2) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, 
  3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa, 
  4) występowania z wnioskami i postulatami do władz Towarzystwa i otrzymywania pisemnych odpowiedzi.
 2. Członkowie wspierający prawni korzystają z wszelkich uprawnień członków zwyczajnych poprzez swego przedstawiciela.
 3. Członkowie wspierający fizyczni i honorowi korzystają z wszelkich uprawnień członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 22

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek: 
  1) dobrowolnej rezygnacji z Towarzystwa zgłoszonej pisemnie, 
  2) skreślenia z listy członków Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu, 
  3) zgonu członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną, 
  4) rozwiązania Towarzystwa. 
 2. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje z uzasadnionych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz oraz nieusprawiedliwionego nie opłacania składek przez okres jednego roku bądź nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów


Rozdział IV
Władze Towarzystwa i struktura organizacyjna


§ 23

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są: Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od każdorazowej uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów zachowują mandat przez okres kadencji.
 4. W razie ustąpienia członka władzy Towarzystwa w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptowania innego członka z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


Krajowy Zjazd Delegatów


§ 24

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 25


Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny, co cztery lata.


§ 26


Zarząd Główny ogłasza, co najmniej miesiąc przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów o dacie, miejscu i porządku dziennym obrad Zjazdu.


§ 27


Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie, co najmniej jednej trzeciej liczby oddziałów terenowych.


§ 28


Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com