Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 87Łącznie: 77151

Statut

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11


Towarzystwo skupia przedstawicieli rodzin związanych z uczestnikami Powstania Wielkopolskiego oraz wszystkich, którym bliskie są idee i cele Towarzystwa.

 

§ 12

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 13


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być: 
  1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, 
  2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 3
  3) małoletni poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
 2. Małoletni członkowie zwyczajni:
  1) w wieku poniżej 16 lat nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, 
  2) w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
  3) Małoletni członkowie Towarzystwa mogą tworzyć odrębne Kluby.

§ 15


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub działania programowe. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela. Członkiem wspierającym mogą być instytucje, zakłady pracy, szkoły, drużyny harcerskie i inne placówki społeczno-wychowawcze, które pragną realizować cele Towarzystwa.


§ 16


Członków zwyczajnych przyjmują w drodze uchwały Zarządy Kół i Klubów na podstawie pisemnej deklaracji.


§ 17


Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa.


§ 18


Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą do właściwego ogniwa organizacyjnego Towarzystwa.


§ 19


Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.


§ 20

 1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do: 
  1) realizacji celów Towarzystwa, 
  2) przestrzegania postanowień statutu i uchwal władz Towarzystwa,  
  3) dbania o rozwój Towarzystwa przez czynny udział w jego pracach, 
  4) regularnego opłacania składek członkowskich.
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń lub działań oraz do przestrzegania uchwał Towarzystwa.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com