Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 466Łącznie: 2167

Statut

STATUT
Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919


 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zwane dalej „Towarzystwem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach" oraz niniejszego statutu.


§ 2


Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 3


Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego naczelnych władz jest miasto Poznań.


§ 4


Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.


§ 5

  1. Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są: Koła, Kluby i Oddziały.
  2. Obszar działania Oddziału określa Zarząd Główny.

§ 6


Towarzystwo i jego oddziały mogą posiadać sztandar.


§ 7


Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.


§ 8


Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania.


Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 9


Celem Towarzystwa są:
1) krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, w wyniku którego powróciły do Macierzy ziemie stanowiące kolebkę Państwa Polskiego,
2) popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu Powstańców.


§ 10


Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie odczytów i prelekcji popularyzujących dzieje powstania, sylwetki jego uczestników i dowódców,
2) inspirowanie działalności badawczej i wydawniczej oraz publikacji w prasie, radiu i telewizji dotyczącej historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego,
3) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w organizowaniu obchodów rocznic wybuchu Powstania oraz w zapewnieniu opieki nad pomnikami i miejscami pamięci zrywu Ludu Wielkopolskiego,
4) organizowanie i współorganizowanie konkursów, wystaw i innych imprez służących upowszechnianiu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego uczestnikach,
5) nabywanie i przyjmowanie darów lub w depozyt dokumentów, dzieł sztuki, fotografii i innych przedmiotów mających związek z Powstaniem Wielkopolskim; współpraca w tym zakresie z muzeami, instytucjami nauki i kultury,
6) interesowanie się losami weteranów powstania oraz ich rodzinami przez inicjowanie w zależności od potrzeb odpowiednich działań ze strony władz i instytucji,
7) wspieranie wychowawczej działalności szkół, jednostek harcerskich i innych instytucji noszących imię Powstańców Wielkopolskich,
8) prowadzenie w tej dziedzinie działalności wydawniczej,
9) utrzymywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami w kraju i za granicą,
10) inne formy działalności zgodne z prawem i statutem Towarzystwa.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna »
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com